آیا محاسبه حساب سال سخت است؟

 

افراد بسیاری را می شناسیم که خمس نمی پردازند که هر کدام دلایل خود را دارند:

یا

اعتقاد به خمس مال ندارند.

یا

از ترس اینکه سرمایه آنها از بین برود و زندگی برایشان سخت شود این واجب الهی را ترک می کنند .

اما حقیقتا پرداخت خمس اموال ، محاسبات دقیق ،در عین حال دارای تخفیفاتی خاص و راهکارهایی است که به هیچ عنوان برای مومنین سخت نخواهد بود.

 می توانید از کسانی که حساب سال خود را انجام داده اند و لذت برکت مادی و معنوی این امر را درک کرده اند بپرسید یا خودتان اکنون اقدام به حسابرسی شرعی اموال خود نمایید.

شما اینجا هستید: خانه خمس سوالات خمس آیا محاسبه حساب سال سخت است؟