هروقت خمس مالت را دادی من هم می آیم

این روحیه همیشه در سردار شهید حاج یونس زنگی­ آبادی وجود داشت که به شدت با مسایل شرعی پایبند بود. در زمان جنگ که به مرخصی می ­آمد، به منزل ما نیامد. به شوهرم گفتم: برو به حاجی بگو چرا به منزل ما نمی ­آیی؟ حاج یونس گفته بود: هر وقت خمس مالت را دادی، من هم می ­آیم. همان وقت شوهرم رفته بود و حساب سالش را انجام داده بود. بعد از آن دوباره رفت و آمد حاجی به خانه ما شروع شد.

(حاج یونس، ص18؛ به نقل از هفته ­نامه پرتو، سال نهم، ش411)

شما اینجا هستید: خانه خمس داستان های خمس هروقت خمس مالت را دادی من هم می آیم